Wajellech

Mosjee (Mozes) sprak tegen heel Israël. Dit betekent: zowel Joden als de vreemdelingen die zich hadden aangesloten en daar deel van uitmaakten, een als in het land geborene, terwijl zij nog niet eens in het land waren gekomen. Wat een belofte!

In Deuteronomium 31:3 zegt Mosjee tegen Jehosjoea (Jozua): “De Eeuwige, je G’d, Hijzelf is het die voor je uittrekt.” Hoe vaak is dit al eerder beloofd? En hoe vaak als het erop aankomt, vallen we terug op wat wij denken te weten wat goed is, uit eigen kracht, met alle gevolgen van dien? In Deuteronomium 31:6 zegt Mosjee tegen hem: “Wees sterk en moedig…” Maar hoe maken we dat waar?

Mosjee schrijft deze Tora, geeft hem aan de priesters (Levieten) en geeft hun de opdracht om die, in het Sjabbatjaar, het jaar van rust en toewijding, op Soekot, het Loofhuttenfeest – wellicht het geboortefeest van onze Messias Yeshua – in zijn geheel voor te lezen aan het hele volk. “Zo zullen jullie leren ontzag, voor de Eeuwige te hebben, zolang jullie leven” (vers 12-13).

Na de overdracht van gezag aan Jehosjoeja, spreekt de Eeuwige tegen Mosjee over de dingen die komen gaan. Dit volk, inclusief vreemdelingen, zal in opstand komen, de Tora ontbinden en verbreken, met als gevolge dat de Eeuwige zijn blik afwendt van hen en zij overgeleverd zullen zijn aan allerlei rampspoed.

Mosjee krijgt de opdracht een gedicht, een lied te schrijven als getuigenis tegenover de kinderen van Israël, als waarschuwing voor wanneer zij ongehoorzaam zijn en blijven. In Hosjea (Hosea) en Joël lezen we de oproep tot tesjoev, het terugkeren naar de Eeuwige, het antwoorden van Israël; en de vergeving van de Eeuwige, onze G’d. Israël wordt de bruid genoemd. Israël zal de bruid zijn. Dit ondanks dat er in sommige religies geleerd wordt dat Israël, de Joden, hun kans gehad hebben en die verspeeld zouden hebben. Deze vervangingsleer is een van de vele misleidingen van de tegenstander, die verdeeldheid nodig heeft om te heersen.

De Eeuwige zal opkomen voor zijn volk (Joël 2:23-25). Ontbind en verbreek Zijn Tora niet! Ook Yeshua is niet gekomen om G’ds Woord te ontbinden en als afgedaan te beschouwen, maar om te vervullen en uit te voeren en te zeggen dat Israël dat ook moet doen. Dat is onder meer het herstel dat Israël nodig heeft. Dit Joodse idioom “vervullen” wordt vaak verkeerd uitgelegd, waardoor het beeld van onze Messias Yeshua een heel Grieks/Babylonisch uiterlijk heeft gekregen en aan Zijn Woord een heel andere betekenis wordt gegeven.